Firma BKinstal powsta³a w 2009 roku. Jest m³odym prê¿nie rozwijaj±cym siê przedsiêbiorstwem na rynku. Wykonujemy instalacje w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w ró¿nych technologiach.
Z zastosowaniem nowoczesnych systemów i rozwi±zañ technicznych. Wykonuujemy instalacje z w³asnym materia³em lub powierzonym.
Swoje us³ugi ¶wiadczymy na terenie województwa ma³opolskiego
i podkarpackiego.
Zapewniamy terminowe wykonanie prac
zgodnie ze sztuk± budowlan±.